UE pomoże w inwestycji polsko-litewskiej

Pod koniec sierpnia 2013 roku zawarto dwa kontrakty, które dotyczą finansowania przez UE połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa. Są to dwie ostatnie umowy dla tego przedsięwzięcia. Umowy obejmują montowanie linii elektroenergetycznej Ełk-Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk (etap I i II), a także realizacji linii elektroenergetycznej Ełk-Granica RP. Unijny zastrzyk finansowy z Programu Infrastruktura i Środowisko opiewa na kwotę 263,42 mln złotych.

Inwestycja zakłada budowę około 85 km linii elektroenergetycznej między Ełkiem a Łomżą o napięciu 400 kV, realizację stacji Łomża i stacji Ełk (etap I i II) a także budowę około 112 km linii elektroenergetycznej pomiędzy stacją Ełk a granicą RP. Te wszystkie prace będą realizowane na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Inwestycje te są częścią projektu, pn. „Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa” stanowiącego istotny element w tworzeniu wspólnego europejskiego rynku energii poprzez zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego. W sumie w ramach połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa podpisano 6 umów o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie unijne przeznaczone dla projektu wynosi około 725 mln złotych. Wartość całej inwestycji to blisko 2,2 mld złotych.

Dzięki temu powstanie tzw. „most energetyczny” pomiędzy Polską i Litwą, ułatwiający wymianę transgraniczną energii elektrycznej. Co więcej, zwiększona będzie sieć przesyłowa w północno-wschodniej Polsce, co pozwoli na nowe możliwości rozwoju gospodarczego na tym terenie oraz poprawi jego atrakcyjność inwestycyjną. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz całej UE.

Żródło: funduszeeuropejskie.gov.pl